فرش قم

فرش ابریشمـی قم ” ازگرانترین انواع فرش های دستباف دنیا و از مهمترین کالاهـای صادراتـی کشـوربعد ازنفت وگاز محسوب  می شود که در چند سال گذشته به تحریم با رونـد نزولـی در صادرات روبروست.     حسن جمشیدی ها رئیس سازمان […]

تاریخچه فرش قم

استان قم در جنوب استان تهران و در مسیر ارتباطی استان های جنوبی با مرکز و شمال کشور واقع شده است. استان قم شامل چهار بخش کهک، جعفرآباد، مرکزی و خلجستان و ۲۵۶ روستا بوده و مرکز آن شهرستان قم […]