نقاشی نقشه فرش-چگونگی استفاده از قلم مو برای رنگ زدن

چگونگي استفاده از قلم مو براي رنگ زدن

چگونگی استفاده از قلم مو برای رنگ زدن

رنگهای مورد استفاده در نقشه فرش اغلب از نوع رنگهای آبرنگ هستند. این رنگها یا به صورت آماده موجود هستند و یا از ترکیب دو یا چند رنگ مختلف ساخته می‌شوند که در هر دو صورت، آب نقش بسزایی در تولید رنگ و آماده نمودن آن برای کار ایفامی‌کند. چرا که با اضافه کردن آب به رنگ آن را جهت کار آماده می‌کنند.

رنگ آماده شده باید رقیق باشد به طوری که به آرامی‌از قلم مو چکیده شود. این رقیقی باید با دقت ایجاد شود . چراکه در صورت پر آب بودن رنگ ، آب بیشتر از مایه رنگ می‌شود و یک چنین رنگی را اصطلاحاً “آبکی” می‌گویند. در صورت استفاده کردن از رنگ با کیفیت آبی، رنگ اصلی خود را در روی نقشه نشان نداده و رنگ طرحها و نقشها بسیار رقیق بوده و کیفیت کار پایین خواهد آمد.

همچنین اگر غلظت رنگ زیاد باشد یعنی تناسب لازم بین آب و رنگ رعایت نشده باشد باز هم کیفیت کار کاهش یافته و چه بسا استاد نقاش در چنین مواردی کار را قبول نکرده و آن را گِل یا بتونه کاری شده قلمداد نماید.

برای روشن شدن مطالب فوق مثالی می‌آوریم. در طرح ، گلی است که باید به رنگ آبی روشن رنگ آمیزی شود. اگر رنگ مورد استفاده زیاد رقیق باشد در پایان کار گل مورد نظر به جای رنگ آب روشن به رنگ الماسی در خواهد آمدو برعکس اگر غلظت رنگ زیاد باشد دو نوع ایراد در کار ایجاد خواهد کرد که عبارتند از:

الف – غلظت زیاده از حد رنگ مانع از دیده شدن خانه های شطرنجی نقشه می‌شود و بافنده قادر به خواندن نقشه نخواهد بود.

ب- غلظت زیاد رنگ، نقطه گذاریرا مشکل می‌کند زیرا نقطه گذار زیر رنگ را نمی‌بیند و از سوی دیگر قلم مو نیز خوب کار نمی‌کند و بعد از مدت کوتاهی نقطه های کار شده می‌ریزه.

البته ریختن رنگ نقطه ها علاوه بر علت فوق می‌تواند علت دیگری نیز داشته باشد و آن عدم به کارگیری صحیح صمغ می‌باشد. چنانکه قبلاً نیز توضیح داده شد وجود صمغ کافی در داخل رنگ یکی از ملزومات ترکیب و تولید رنگ مناسب برای کار است. وجود صمغ کافی از ریخته شدن نقطه ها جلوگیری می‌کند و همچنین باعث براق شدن رنگ گلها می‌شود.

چنانکه قبلاً نیز توضیح داده شد رنگهایی که در کار رنگ نقشه فرش به کار می‌روند اغلب رنگهای ترکیبی هستندو غالب آنها از ترکیب چندین رنگ به دست می‌آیند. بنابراین قبل از استفاده از رنگ و کار با آن باید کاملاً آن را به هم زد تا رنگ اصلی جذب قلم شود. در غیر این صورت رنگ حاصله رنگی نخواهد بود که مورد نظر ما بوده است.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]