نقاشی نقشه فرش-نکات مهم در نقطه زدن

نكات مهم در نقطه زدن

نکات مهم در نقطه زدن:

در نقطه زدن توجه ورعایت نکات مهم زیر ضروری است:

۱- حرکت قلم نقطه باید دقیقاً در داخل خانه های شطرنجی انجام گیرد. به طوری که فضای داخل خانه با یک حرکت قلم پر شده و رنگ از آن خارج نشود. اگر حرکت قلم نقطه از خانه ها خارج گردد در هنگام بافت چنین نقشه هایی برای بافنده ایجاد مشکل می‌کند. در صورتی که نقطه گذاری به طور صحیح صورت نگیرد و رنگ نقطه با حرکت اشتباه قلم کمی‌بیرون بزند و با رسیدن به خانه کناری دو نقطه دیده شود. در این حالت اگر بافنده ماهر باشد به رج بعدی مراجعه می‌کند ولی اگر رفع اشکال نشود در رج بعدی دچار مشکل بزرگتری می‌شود که در حالت کلی چنین نقشه هایی ایراددار هستند و از نظر هنری ارزشی ندارند. بنابراین باید اصول نقطه گذاری به طور دقیق رعایت شود و با تمرینات مناسب و پیگیر سعی شود نقشه و طرحی که نقطه گذاری می‌شود. از نظر زیبایی و هنری ایرادی نداشته شود.

۲- نقطه باید دقیقاً چهارگوش درآمده و گرد در آمدن و یاناقص بودن آن جلوگیری شود.

۳-باید به غلظت رنگ حتماً توجه شود. زیرا ضرورت دارد که در این مرحله بیشتر از غلظت رنگ مورد استفاده در مرحله رنگ زدن باشد. البته این غلظت نباید به حدی باشد که مانع کار کردن قلم روی خانه های شطرنجی نقشه گردد. در این صورت نقطه ها شکسته به نظر خواهند رسید که اصطلاحاً به ان نیامدن رنگ دنبال قلم می‌گویند. در چنین مواردی پس از به هم زدن رنگ کمی‌آب یا صمغ به آن اضافه می‌کنند تا برای کار‌آماده شود.

همچنان که در کتاب اول نگ در نقشه فرش نیز اشاره شده است بعضی از رنگها موهای قلم نقطه را جمع می‌کنند و بعضی از آنها قلم نقطه را باز می‌کنند. در نتیجه برای اینکه انجام کار با مشکلی مواجه نشود باید از چندین قلم نقطه استفاده شود به طوری که نوک این قلمها از نظر بزرگی و کوچکی مقداری فرق داشته باشند. شایان ذکر است که رنگ سفید رنگی است که قلم مو را باز یا پهن می‌کند و برعکس رنگ مشکی رنگی است که قلم مو را جمع یا باریک می‌کند. بنابراین باید برای هرکدام از این رنگها قلم موی جداگانه ای به کار برده شود که نوک آنها از نظر باریکی و پهنی متفاوت باشند .

ناگفته نماند که از قلم نقطه‌ای که با آن رنگ مشکی کار می‌شود می‌تواند در اکثر رنگها استفاده کرد. ولی قلم مویی که برای رنگ سفید در نظر گرفته شده است چون باریک تر از دیگر قلمهاست نمی‌توان در رنگهای دیگر استفاده نمود. و آن را فقط برای رنگهای سفید و کرم می‌توان به کار برد. بدیهی است که پس از انجام تمرینات مداوم می‌توان به راحتی قلم موی مورد نیاز را تشخیص داده و این توانایی را پیدا کرد که از کدام قلمها در چه رنگی باید استفاده کرد.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]