نقاشی نقشه فرش-نقطه گذاری گلهای شاه عباسی(۱)

نقطه گذاري گلهاي شاه عباسي

نقطه گذاری گلهای شاه عباسی

با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت که برای نقطه گذاری ر تمامی‌گلها ، نقشها و طرحها ابتدا باید به رنگ زمینه و سپس به رنگهای اطراف محل مورد نظر توجه کافی مبذول شود تا در جمع بندی کلی، تمامی‌قسمتهای فرش نه تنها از یکنوع هماهنگی خاصی برخوردار باشد، بلکه از تداخل رنگها در قسمتهای آن جلوگیری شود.  این نتیجه حاصل نمیشود مگر به ابتکار شخص نقاش که باید با دیدی روشن رنگ فرش را قبل ازبافت تجسم نماید. همچنین یک نقاش باید توجه به اینکه نقشه در کدامشهر و منطقه بافته خواهد شد، نقشه را رنگ آمیزی و نقطه گذاری نماید. زیرا همچنانکه قبلاً نیز توضیح داده شد هر شهر و هر منطقه ای برای رنگ آمیزی و نقطه گذاری فرش سبک  روال ویژه ای دارد. علاوه بر اینها سلیقه شخصی نقاش نیز مطرح است که با استفاده از تجربه نظر و سلیقه خود و انتخاب رنگهای هماهنگ ارزش مربوط به رنگ فرش را تعیین می‌کنند.

اکنون برای توضیح و تشریح کلی نقطه گذاری با ذکر مثالی از سبک اصفهان مطلب ارائه می‌دهیم. برای روشن شدن مطلب فرشی و یا نقشه هژای ار در نظر می‌گیریم که متن و زمینه ای لاکی دارد . حال سوال این است که نقاش چه کارهایی می‌تواند در این رابطه انجام دهد؟ ونحوه کار چگونه است؟

در چنین مواردی ختایی ها، اسلیمی‌ها و بندهای دیگری که در نقشه به کار گرفته شده اند به راحتی می‌توانند رنگهای مختلفی داشته باشند. به عبارت دیگر نقاش آزاد است و می‌تواند در انتخاب رنگ، سلیقه و خلاقیتهای فردی  خود را نشان بدهد وآنها را با توجه به خواستهای سفارش دهنده درروی نقشه پیاده کند. در اینجا وقتی زمینه نقشه لاکی است برای ختایی های موجود در نقشه کِرِم مناسب بوده و برای نقطه گذاری دور رنگ کرم باید از رنگهایی استفاده شود که با زمینه لاکی و دور کرم هماهنگی داشته باشد.

برای ایجاد چنین هماهنگی باید در یک سمت ختایی رنگ آبی و در سمت دیگر آن رنگ سرمه ای به کار برده شود. در خصوص اسلیمی‌های به کار رفته در لچک و ترنج رنگ انتخابی باید با رنگ زمینه متناسب و هماهنگ باشد.

فرشی که زمینه لاکی دارد و ترنج آن سرمه ای است باید رنگ اسلیمی‌آن در مایه های روشن انتخاب شود. به عنوان مثال می‌توان رنگ اسلیمی‌را خاکی روشن انتخاب کرد که هم بازمینه لاکی و هم با زمینه سرمه ای هماهنگ است. نقطه های اسلیمی‌را نیز می‌توان با رنگ سفید کار کرده و رنگ گلهای شاه‌عباسی را به سبک اصفهان انتخاب نموده و به کار برد.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]