نقاشی نقشه فرش-آشنایی با مفهوم رنگ کردن نقشه فرش

آشنايي با مفهوم رنگ كردن نقشه فرش

آشنایی با مفهوم رنگ کردن نقشه فرش

رنگ و نقطه نمودن لچ و ترنج

با توجه به گستردگی و پهناوری کشور ایران، هنر رنگ آمیزی نقشه فرش در مناطق مختلف متفاوت بوده و در این خصوص هر نقطه ای سبک ویژه و خاص خود را دارد. همچنین روش کار یک نقاش متاثر از سبک شهر و محل زندگی خود یا سبک شهر و محل بافت فرش می‌باشد. بنابراین ذوق، سلیقه و ابتکارات شخص نقاش به موزات سبک محل بافت فرش پیش می‌رود.

با توجه به مطالب مذکور، انتخاب و انجام رنگ لچک و ترنج بر اساس دو اصل مهم صورت می‌پذیرد:

۱-محل بافت فرش

۲-سلقه و ابتکارات شخص نقاش

در مورد انتخاب رنگ زمینه ترنج باید به یک اصل اساسی تئجه داشت که همیشه رنگ زمینه ترنج،همرنگ زمینه حاشیه اصلی فرش می‌باشد. این اصل مختص محل و منطقه خاصی نبوده و در اکثر مناطق توسط نقاشان رعایت می‌شود. در مواردی، دلیل اختلاف رنگ زمینه ترنج با رنگ زمینه حاشیه اصلی فرش، هماهنگ سفارش دهنده با شخص نقاش و همچنین سلیقه شخصی نقاش می‌باشد. ولی همان طور که اشاره شد همرنگ بودن این دور زمینه یک اصل است و باید مورد توجه نقاشان قرار گیرد.

در برخی نقشه ها، لچک و ترنجها از چهار یا پنج و… زمینه تشکیل شده است. این زمینه ها توسط یندهایی از هم جدا می‌شوند. هنگام کار یا چنین مواردی، نقاش از روش حرکتی استفاده می‌کند. به این معنی که از مرکزی ترین زمینه ترنج کار را شروع کرده و در آخرین زمینه کار را به اتمام می‌رساند.

روش کار به این صورت است، که در مرکزی ترین زمینه از رنگ تیره استفاده می‌شود و به ترتیب از مرکز به سمت قابهای ترنج در زمینه های بعدی آنها از رنگهای روشن تری استفاده می‌شود، تا در نهایت روشن ترین رنگ به آخرین زمینه اختصاص می‌یابد. بنابراین رنگ زمینه های ترنج به ترتیب از مرکز به طرف قابهای ترنج، یکی از یکی روشن تر است تا اینکه در نهایت آخرین زمینه روشن ترین رنگ را داشته و مرکزی ترین زمینه، تیره ترین رنگ را در زمینه های یک ترنج خواهد داشت. البته عکس حرکت فوق را نیز می‌توان انجام داد، به این معنی که در مرکزی ترین زمینه ترنج، رنگ روشن را به کار برده و به ترتیب که به سمت قابهای ترنج حرکت می‌شود، از رنگهای تیره تری نسبت به زمینه مرکزی استفاده می‌شود؛ به ترتیبی که از مرکز به طرف قابها، رنگ زمینه ها یکی از یکی تیره تر به نظر می‌رسد.

با توضیحات فوق این نتیجه حاصل می‌شود که در چنین مواردی دو روش پیش روی نقاش است. یکی حرکت از تیره به روشن و دیگری از روشن به تیره. در حالت کلی باید توجه داشت که چه زمانی حرکت از تیره به روشن مناسب است و چه زمانی حرکت از روشن به تیره. نکته مهم در خصوص رنگ آمیزی ترنج این است که اگر زمینه مرکزی به رنگ تیره باشد، آن فرش تیره به نظر خواهد آمد. شایان ذکر است که ترتیب، حرکتها و انتخاب رنگهایی که برای ترنجها توضیح داده شده، در مورد رنگ آمیزی لچکها نیز صادف است.

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]