زیبایی نقوش فرش -زیبایی ابعاد

زیبایی ابعاد

زیبایی ابعاد

ابعاد و اندازه فرش از دو حیث بر زیبایی آن می‌افزاید :

۱) در صورتی که متناسب با نوع کاربردی فرش باشد .

۲) در صورتی که نوع نقش و طرح انتخابی در تناسب با ابعاد در نظر گرفته برای بافت فرش توسط طراح باشد.

در باب زیبایی‌های معنوی فرش که تحت عنوان تأثیر عوامل باطنی از آن یاد می‌کنیم هم ، شاخصهای گوناگونی بر زیبایی فرش تأثیر می‌گذارند. نظیر نیت و صدق هنری، هنرمند، شهود، تخیل و الهام و حتی باورها و انگاره‌های مذهبی و دینی و این بعد معنوی مستتر در روح فرش ایرانی است که تعادل میان صورت و معنا در هنرهای ایران را آشکار می‌سازد بیانگر رازهای خاموش و مکنون پنهان در زیبایی‌های ظاهر، بر عمق زیبایهای باطن اثر هنری خواهد افزود و رمز ماندگاری آن را جاودانه خواهد ساخت .

 

 

فرش ابریشم کرباسی[مرکز تولید و فروش فرش ابریشم قم و فرش اصفهان]